Psicología

Psicología en Sant Andreu

Psicologia a Sant Andreu

Què és la psicoteràpia?

Els éssers humans busquem un balanç en la nostra vida que ens proporcioni tranquil·litat i benestar personal. Desafortunadament, a causa de raons de diversa naturalesa, moltes vegades ens trobem en situacions de difícils o d’ estrès que es perllonguen en el temps. En aquests casos la psicoteràpia pot ser una eina útil per restaurar aquest equilibri.La psicoteràpia és un espai de reflexió personal, guiat per un professional de la psicologia. L’objectiu de la psicoteràpia consisteix en co-construir (construir conjuntament) aquells aspectes de la vida personal que el pacient considera pot millorar per afrontar les situacions de la vida quotidiana. En definitiva, es tracta de treballar aquells aspectes emocionals i mentals que poden bloquejar-te en l’actualitat.La intenció és la de posar a disposició de les persones, els coneixements d’un professional de la psicologia perquè aquests, com a experts en la seva vida, poden reordenar les seves emocions i els seus pensaments versus la salut mental.

A qui va dirigida?A totes aquelles persones, nens i adults, que presentin dificultats psicològiques que afectin algun àmbit de la seva vida, com: • Habilitats socials (assertivitat, timidesa,…) 

 • Baixa autoestima 

 • Ansietat 

 • Depressió
 • 
Trastorns de la personalitat 

 • Trastorns conductuals (impulsivitat, agressivitat,…) 

 • Processos de dol
 • 
Adaptació als canvis (adopcions, separacions,…) 

 • Dificultats relacionals (conflictes de parella, conflictes de la família,…)
 • 
Crisi personal
Intervenció


Es realitza una atenció individual, de parella o familiar, en funció de les necessitats de cada situació des d’una orientació integradora (cognitiu-conductual, sistèmica i constructivista). S’avalua cada cas per arribar a un diagnòstic i així realitzar un tractament acurat i adequat.Què és la Neuropsicologia?


La neuropsicologia és una àrea d’especialitat dins de la psicologia, que té com a finalitat descriure, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives, conductuals i emocionals secundàries a les disfuncions del Sistema Nerviós Central (SNC). Algunes de les alteracions poden ser:

Nens i Adolescents:

 • Dificultats d’aprenentatge 

 • Trastorns d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDA i TDAH) 

 • Dificultats d’adaptació escolar 

 • Malalties neurològiques
 • 
Traumatismes craniencefàlics

Adults:


 • Malalties neurològiques (Accidents Vasculars Cerebrals, Esclerosi Múltiple, etc.) 

 • Traumatismes craniencefàlics (TCE)
 • 
Demències (Alzheimer, Parkinson, Cossos de Lewy, Pick o frontal, etc.)

Intervenció

La intervenció neuropsicològica consisteix en l’aplicació de tècniques específiques per tractar diferents trastorns cognitius i conductuals, mitjançant activitats de caràcter individual i grupal. El tractament s’inicia amb la identificació dels objectius i necessitats de la intervenció, per acabar dissenyant un programa de treball individualitzat. Aquest programa es supervisa i readapta a les necessitats de la persona en funció dels resultats que s’obtinguin.Els programes d’intervenció inclouen: • Rehabilitació Neuropsicològica: Intervenció terapèutica sobre les disfuncions cognitives, conductuals i emocionals que comprenen: 

 • Rehabilitació cognitiva; procés actiu que ajuda a la persona a entendre millor la naturalesa de les alteracions que presenta, facilitar la recuperació de les funcions superiors cognitives alterades (memòria, atenció, raonament, càlcul, llenguatge,…) i desenvolupar estratègies que permetin compensar aquests trastorns. 

 • Modificació de les conductes desadaptativas; a través de tècniques de psicoteràpia, d’orientació cognitiva-conductual, sistèmica i constructivista, que s’adaptin al màxim a cada pacient. Mitjançant aquestes tècniques, es tractarà de millorar la conducta amb un objectiu, realitzant entrenament en habilitats socials, en autocontrol, resolució de conflictes, etc.
 • 
Estimulació Neuropsicologia. Intervenció terapèutica dirigida a treballar les funcions superiors amb l’objectiu de mantenir l’autonomia personal en les activitats de la vida diària, el màxim de temps possible, i així millorar la seva qualitat de vida i la dels seus familiars. 

 • Prevenció. Intervenció encaminada a exercitar les funcions superiors amb l’objectiu de promoure i millorar l’activitat mental, i com a conseqüència de la salut general i de la qualitat de vida de la persona.
 • 
Suport psicosocial. Intervenció realitzada sobre l’entorn de la persona afectada, tant familiar amb soci laboral:

* 
Intervenció amb famílies; informant, assessorant i entrenant en les estratègies de compensació practicades en les sessions amb la persona afectada, per poder generalitzar les habilitats treballades a la seva vida quotidiana.*Readaptació professional/laboral: reintegrant a la persona amb dany cerebral en el treball o estudis que realitzava abans, o en aquells als quals puguin accedir amb les capacitats actuals.